B1a általános tanfolyam

30 feladatcsomag, 21000 Ft

Kurzusleírás

A B1 KER-szint első negyede. A kurzus feltételezi, hogy már rendelkezel az A1 és A2 szinteken tanított képességekkel és ismeretekkel.

Ennek a szintnek az elsődleges feladata a korábban tanult nyelvi jelenségek begyakorlása és automatizálása, noha természetesen új nyelvtani témákkal is bővítjük az ismereteket.

Ismertnek tekintjük (de még bőven gyakoroljuk) az alábbi fontosabb nyelvtani témákat: egyszerű igeidő jelenben és múltban, a folyamatos igeidő jelenben, néhány alapvetőbb modális segédige (will, can, may, might, should, must, have to), melléknévfokozás alapjai és egyszerű hasonlító szerkezetek, a szórend alapjai, kérdésalkotás, segédigék és határozók helye, visszaható névmások, határozóképzés).

Gyakorolni fogjuk és magasabb szintre emeljük a korábbi szinteken már elkezdett szókincsbeli és kommunikációs ismereteket és képességeket. Az emberek és tárgyak jellemzése, a környezet részletesebb bemutatása, a történetek életszerűbb elmesélése és a szövegértelmezés a fontosabb feladatok közé tartozik.

Kulturális ismereteket a tananyag különféle részei tartalmaznak, így érdekes és egyúttal hasznos tényszerű tudásra is szert tehetsz a tanfolyam során.

Új nyelvtani témák között szerepel a bonyolultabb hasonlító szerkezetek, a melléknevek formája és használata, a folyamatos-befejezett igeidő és ezzel párhuzamosan a korábbi igeidők részletesebb vizsgálata, új segédigék (pl. used to) használatba vétele, a folyamatos igeidők segédigékkel való használata (may be going etc), a névelők használatának újabb részletei, a szórendi változások és a módosítószók.

A szókincs fejlesztése különösen nagy szerepet kap, ezt tematikus csoportosításban is tanulni fogjuk (pl. emberi jellemvonások, utazás, sport), de a bőséges olvasnivaló felhasználásával is ezt a célt fogjuk megvalósítani.

A fogalmazási készség fejlesztése egyre inkább előtérbe kerül. A kötőszók és a szövegkohéziós eszközök felhasználásával, a különféle stílusjegyek vizsgálatával fogjuk megalapozni a fogalmazási feladatokat, amelyeket el kell végezned a tanfolyam során.

A kurzus számos hangfelvételt és videós feladatot is tartalmaz, mind brit, mind amerikai kiejtéssel, így a hallás utáni megértést is hatékonyan fejleszteni tudjuk.

Tanmenet

Nyelvtantémák

Szókincs, reading és listening témák

Online English Department